Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử Huyện Thanh Hà

23/4/2023  |  English  |  中文

Di tích, danh thắng - Huyện Thanh Hà

Danh mục Di tích xếp hạng cấp Quốc Gia và cấp Tỉnh trên địa bàn Huyện Thanh Hà

DANH MỤC

DI TÍCH XẾP HẠNG CẤP QUỐC GIA VÀ CẤP TỈNH

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH HÀ


I. DI TÍCH XẾP HẠNG CẤP QUỐC GIA (10 Di tích)

STT

TÊN DI TÍCH

SỐ, NGÀY THÁNG NĂM QĐ

ĐỊA ĐIỂM

1

Chùa Minh Khánh

QĐ 34 VH ngày 9/1/1990

Khu 3 -​ Thị trấn Thanh Hà

2

Chùa Bạch Hào

QĐ74VH/QĐ- ngày 2/2/1993

Thôn Hào Nam - Xã Thanh Xá

3

Chùa Cả

QĐ 226 QĐ/VH - ngày 5/2/1994

Thôn Đông Phan - Xã Tân An

4

Đền Ngọc Hoa

QĐ 226 QĐ/VH - ngày 5/2/1994

Thôn Văn Tảo - Xã Thanh An

5

Đình Lôi Động

QĐ 226 QĐ/VH - ngày 5/2/1994

Thôn Song Động - Xã Tân An

6

Đền An Liệt

QĐ 2233 QĐ/VH - ngày 26/6/1995

Thôn An Liệt - Xã Thanh Hải

7

Đình Thuý Lâm

QĐ 05/QĐ-BVHTT- ngày 12/2/1999

Thôn Thuý Lâm - Xã Thanh Sơn

8

Chùa Ngọc Lộ

QĐ 04/QĐ-BVHTT - ngày 19/1/2001

Thôn Ngọc Lộ - Xã Tân Việt

9

Đền Từ Hạ

QĐ 04/QĐ-BVHTT - ngày 19/1/2001

Thôn Phúc Giới - Xã Thanh Quang

10

Đình Thiệu Mỹ

QĐ 06/QĐ-BVHTT - ngày 18/2/2004

Thôn Thiệu Mỹ - Xã Vĩnh Lập


II. DI TÍCH XẾP HẠNG CẤP TỈNH (15 Di tích)

STT

TÊN DI TÍCH

SỐ, NGÀY THÁNG NĂM QĐ

ĐỊA ĐIỂM

1

Miếu Tiền V​ỹ (Miếu Cả)

QĐ 4981/QĐ-UBND ngày 1/11/2005

Thôn Tiền Vỹ - Xã Thanh Hải

2

Chùa Hiền

QĐ4765/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

Thôn Nhân Hiền - xã Thanh Quang

3

Đền Chợ Cháy

QĐ 629/QĐ-UBND ngày7/2/2005

Thôn Du La - Xã Cẩm Chế

4

Đền Tòng Thiện

QĐ 4766/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

Thôn Lang Can - Xã Thanh Lang

5

Đình - Chùa Ngư Đại

QĐ 3715/QĐ-UBND ngày 21/10/2009

Khu 9 - Thị trấn Thanh Hà

6

Đình An Lão

QĐ 3836/QĐ-UBND ngày 2/11/2009

Thôn An Lão- Xã Thanh Khê

7

Chùa Mới

QĐ 3720/QĐ-UBND ngày 21/10/2009

Thôn Xuân An - Xã Thanh Khê

8

Đình Mè (Đình Hải Yến)

QĐ 3163/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

Thôn Đại Điền - Xã Hồng Lạc

9

Đình Mới

QĐ 3417/QĐ-UBND ngày 14 /12/2011

Thôn Văn Mạc - Xã Liên Mạc

10

Đình Hải Hộ

QĐ 434/QĐ-UBND ngày 7/2/2013

Thôn Hải Hộ - Xã Hồng Lạc

11

Đình Hải Yến

QĐ 4536/QĐ-UBND ngày 19/12/2007

Thôn Hải Yến - xã Hồng Lạc

12

Chùa Linh Quang

QĐ 425/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

Thôn Nhân Lư - xã Cẩm Chế

13

Đình - Chùa Kim Can

QĐ 304/QĐ-UBND ngày 19/01/2017

Thôn Kim Can - xã Thanh Lang

14

Đình - Chùa Xuân Áng

QĐ 438/QĐ-UBND ngày 26/01/2018

Thôn Xuân Áng - xã Thanh Xuân

15

Đình Phù Tinh

QĐ 433/QĐ-UBND ngày 26/01/2018

Thôn Phù Tinh - xã Thanh Quang


III. DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CẤP QUỐC GIA (02)

STT

TÊN DI SẢN

SỐ, NGÀY THÁNG NĂM QĐ

ĐỊA ĐIỂM

1

Nghệ thuật múa rối n​ước

QĐ 5079/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xã Thanh Hải - huyện Thanh Hà

2

Lễ hội chùa Bạch Hào – xã Thanh Xá

QĐ 1877/QĐ-BVHTTDL ngày 8/6/2015 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.

Thôn Hào Trung - Xã Thanh Xá