CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Báo cáo Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý III năm 2023

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn cán bộ chuyên môn thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC đảm bảo theo quy định.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và văn bản chỉ đạo.

- Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử như:

+ Công văn số 436/UBND-VP ngày 22/6/2023 của UBND huyện Thanh Hà về việc về việc cải cách TTHC và cải thiện môi trường kinh doanh;

+ Công văn số 442/UBND-VP ngày 24/6/2023 của UBND huyện Thanh Hà về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 5/4/2023 của Văn phòng Chính phủ;

+ Công văn số 447/UBND-VP ngày 26/6/2023 của UBND huyện Thanh Hà về việc tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC năm 2023 trên địa bàn huyện;

+ Công văn số 472/UBND-VP ngày 04/7/2023 của UBND huyện Thanh Hà về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ;

+ Công văn số 487/UBND-VP ngày 06/7/2023 của UBND huyện Thanh Hà về việc đôn đốc thực hiện một số nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính;

+ Công văn số 517/UBND-VP ngày 14/7/2023 của UBND huyện Thanh Hà về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Thông báo số 252/TB-VPCP ngày 29 tháng 6 năm 2023;

+ Công văn số 539/UBND-VP ngày 21/7/2023 của UBND huyện Thanh Hà về việc tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp;

+ Công văn số 556/UBND-VP ngày 25/7/2023 của UBND huyện Thanh Hà về việc công khai danh mục thủ tục hành chính quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến;

+ Công văn số 625/UBND-VP ngày 15/8/2023 của UBND huyện Thanh Hà về việc rà soát, công khai danh mục thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, công bố mới thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp huyện, cấp xã;

+ Công văn số 650/UBND-VP ngày 24/8/2023 của UBND huyện Thanh Hà về việc thống kê các thủ tục hành chính có khai thác thông tin trong CSDLQG về DC;

+ Công văn số 691/UBND-VP ngày 12/9/2023 của UBND huyện Thanh Hà về việc đề xuất danh mục thủ tục hành chính có thể giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày;

+ Thông báo số 189/TB-UBND ngày 22/8/2023 của UBND huyện về việc thông báo danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Thanh Hà;

+ Thông báo số 36/TB-VP ngày 03/7/2023 của Văn phòng HĐND và UBND huyện về việc thống báo kết quả thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn huyện Thanh Hà ( từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023);

+ Thông báo số 42/TB-VP ngày 07/8/2023 của Văn phòng HĐND và UBND huyện về việc thống báo kết quả thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn huyện Thanh Hà ( từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/7/2023);

+ Thông báo số 46/TB-VP ngày 05/9/2023 của Văn phòng HĐND và UBND huyện về việc thống báo kết quả thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn huyện Thanh Hà ( từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/8/2023);

2. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

- Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động trong kỳ báo cáo: Không có

- Số lượng TTHC được ban hành trong kỳ báo cáo đã được đánh giá tác động: Không có

3. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL

Trong kỳ báo cáo địa phương không ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

4. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện rà soát các TTHC của đơn vị mình phụ trách theo Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 28/3/2023 của UBND huyện, đề xuất các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC gửi về UBND huyện để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền. 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện xong việc rà soát và kết quả rà soát cụ thể tại Báo cáo số 242/BC-UBND ngày 28/6/2023 của UBND huyện.

5. Về công khai TTHC, danh mục TTHC

Thường xuyên chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc huyện rà soát, cung cấp danh mục, nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện để công khai, niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện theo đúng Quyết định của UBND tỉnh đã công bố.

Ngày 22/8/2023 UBND huyện đã ban hành Thông báo số 189/TB-UBND về việc thông báo danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Thanh Hà với tổng số TTHC đưa ra tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa huyện cụ thể:

* TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: 44 lĩnh vực với 247 TTHC. Trong đó:

+ 80 TTHC được cung cấp dịch vụ công toàn trình;

+ 151 TTHC được cung cấp dịch vụ công một phần;

+ 16 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Có 02 lĩnh vực với 09 TTHC thuộc thẩm quyền của UBND huyện được tiếp nhận tại xã.

- Có 29 TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông. Trong đó có:

+ 13 TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp;

+ 16 TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền.

* TTHC của các cơ quan ngành dọc đưa ra thực hiện Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Thanh Hà: 05 lĩnh vực với 36 TTHC của 02 cơ quan ngành dọc. Trong đó:

+ 04 TTHC được cung cấp dịch vụ công toàn trình;

+ 32 TTHC được cung cấp dịch vụ công một phần.

- Có 19 TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông. Trong đó có:

+ 06 TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp;

+ 13 TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền.

* TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Thanh Hà: 05 lĩnh vực với 16 TTHC. Trong đó:

+ 12 TTHC được cung cấp dịch vụ công toàn trình;

+ 04 TTHC được cung cấp dịch vụ công một phần;

- Có 09 TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông. Trong đó có:

+ 04 TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp;

+ 05 TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát và cung cấp nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã để công khai, niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã theo đúng Quyết định của UBND tỉnh đã công bố. Kết quả UBND các xã, thị trấn đã thực hiện niêm yết công khai bộ TTHC cụ thể như sau:

* TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã: 33 lĩnh vực với 122 thủ tục. Có 14 TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền.

* TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương: 01 lĩnh vực với 05 thủ tục.

6. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC

Trong quý III năm 2023 (từ 15/6/2023 đến ngày 14/9/2023) UBND huyện và UBND các xã, thị trấn không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị nào.

7. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC

a) TTHC thực hiện trên cổng dịch vụ công của tỉnh

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo15.551 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ mới tiếp nhận15.190 hồ sơ (Trực tuyến: 14.768 hồ sơ, trực tiếp: 422 hồ sơ); Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua361 hồ sơ.

- Kết quả giải quyết TTHC (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo dịch vụ công trực tuyến, trực tiếp và dịch vụ bưu chính công ích): Số hồ sơ đã giải quyết15.165 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ giải quyết trước hạn14.766 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng hạn395 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết quá hạn 04 hồ sơ.

- Số hồ sơ đang giải quyết386 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ chưa đến hạn là 368 hồ sơ, không có hồ sơ chưa giải quyết bị quá hạn.

(Xem Biểu số 01: II.06a/VPCP/KSTT kèm theo)

b) 02 nhóm TTHC liên thông

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo343 hồ sơ, trong đó số hồ sơ mới tiếp nhận343 hồ sơ (100% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến); Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua0 hồ sơ.

- Kết quả giải quyết TTHC 343 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ giải quyết trước hạn330 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng hạn13 hồ sơ; không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

(Xem Biểu số 03 kèm theo)

8. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

- Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của huyện tại Bộ phận Một cửa được duy trì nề nếp, thông suốt, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật.

- Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện; công khai phí và lệ phí; công khai đường dây nóng (số điện thoại, địa chỉ, email phản ánh kiến nghị) theo quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

- Về quy trình giải quyết thủ tục theo cơ chế một cửa đã được phối hợp chặt chẽ giữa Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả với các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.

- Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.haiduong.gov.vn/; tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện nghiêm túc Nội quy làm việc, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức, đồng thời cấm mọi hành vi gây khó khăn, phiền hà đối với tổ chức, công dân đến làm việc và giải quyết công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

- Triển khai thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông trên cổng dịch vụ công quốc gia, toàn huyện tiếp nhận 343 hồ sơ (100% là tiếp nhận trực tuyến), trong đó đã giải quyết 343 hồ sơ, trước hạn 343 hồ sơ, đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn.

9. Triển khai TTHC trên môi trường điện tử

- Tiếp tục chỉ đạo Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

- Triển khai kịp thời, hiệu quả tới các xã, thị trấn và các phòng chuyên môn việc số hóa hồ sơ, giấy tờ trong tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; triển khai dịch vụ công trực tuyến đảm bảo chỉ tiêu giao. Trong quý III năm 2023 đã tiếp nhận 14.768 hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ 97,22% và thực hiện số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận được 15.173 hồ sơ đạt 99,36%; 15.017 hồ sơ được số hóa khi trả kết quả đạt 98,98%.

(Xem Biểu số 02 kèm theo)

- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân. Huyện Thanh Hà triển khai thanh toán trực tuyến từ 01/7/2023, kết quả (từ 01/7 - 14/9/2023) toàn huyện thực hiện 12.076 hồ sơ có thanh toán phí, lệ phí. Trong đó có 5.317 hồ sơ được thanh toán trực tuyến, chiếm 44,03%.

(Xem Biểu số 04 kèm theo)

10. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

UBND huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách TTHC bằng nhiều hình thức khác nhau như trên Đài phát thanh huyện, xã, trang thông tin điện tử của huyện và xã, tại các cuộc họp giao ban và các hội nghị tại địa phương.

11. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC

Chưa có đề xuất sáng kiến.

12. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

- Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát TTHC, các nội quy, quy định của cơ quan được thực hiện thường xuyên có hiệu quả.

- Ngày 19/7/2023 UBND huyện ban hành Quyết định số 2311/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Thanh Hà năm 2023; Ngày 13/6/2023 UBND huyện ban hành Quyết định số 1975/QĐ-UBND về việc Thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện Thanh Hà năm 2023.

- Đoàn kiểm tra thực hiện việc kiểm tra theo kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 30/3/2023. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại UBND 14 xã, th trấn và 02 cơ quan từ ngày 01/8-04/8/2023. Kết quả kiểm tra tại các xã, thị trấn được đánh giá tại Báo cáo số 01/BC-ĐKT ngày 15/8/2023 của Đoàn kiểm tra và được UBND huyện ban hành Thông báo kết luận số 42/TB-UBND ngày 17/8/2023.

- Ngày 25/8/2023 Đoàn kiểm tra đột xuất tiến hành kiểm tra tại 03 xã (An Phượng; Thanh Sơn; Thanh Hồng) về công tác thực hiện CCHC của địa phương. Đoàn đã chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và đánh giá kết quả khắc phục của địa phương thời gian qua sau khi được Đoàn kiểm tra CCHC và cải cách TTHC trước đó đã chỉ ra.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Công tác chỉ đạo về cải cách hành chính, cải cách TTHC được thực hiện xuyên suốt, bám sát theo kế hoạch của huyện để triển khai có hiệu quả.

- Lãnh đạo cơ quan đã chỉ đạo sát sao việc lập và ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

- Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, giải quyết TTHC của cán bộ, công chức trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đã đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023 trên địa bàn huyện.

- Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” được duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ; gần 100% hồ sơ đều được giải quyết đúng thời hạn, đúng quy trình; bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu về dịch vụ hành chính công của tổ chức, cá nhân.

2. Hạn chế

- Công tác truyền thông nhằm tạo chuyển biến nhận thức về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính còn hạn chế, chưa thực sự huy động các tổ chức, cá nhân tham gia tích cực vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính (người dân, tổ chức kịp thời nắm bắt các quy định về TTHC và giám sát việc giải quyết TTHC của cơ quan quản lý nhà nước).

- Phần mềm một cửa còn chậm, lỗi gây khó khăn trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử .

- Trình độ về công nghệ thông tin của một bộ phận người dân còn hạn chế nên việc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến còn khó khăn.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KỲ TIẾP THEO

- Tiếp tục triển khai chỉ đạo, thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND huyện về việc Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn huyện Thanh Hà đảm bảo theo tiến độ đề ra.

- Ban hành, đăng tải kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành, thông tin hoạt động trên trang thông tin điện tử của huyện, xã; Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong các cuộc họp của các cơ quan, đơn vị và trên trang thông tin điện tử của huyện, xã.

- Tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức, cá nhân.

- Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân, trả hồ sơ đúng, trước hạn theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc Tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, xã tại Bộ phận Một cửa.

- Tiếp nhận, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến quy định hành chính. Bảo đảm sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện để người dân tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã.

- Có cơ chế đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, khai thác phương tiện internet, nội dung số, mạng xã hội nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông kiểm soát thủ tục hành chính.

- Đề nghị UBND tỉnh và các sở ngành liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ phận Một cửa các cấp.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý III năm 2023 của UBND huyện Thanh Hà./.

Nội dung chi tiết báo cáo xem file đính kèm: Báo cáo số 396/BC-UBND

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Kết quả thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn huyện Thanh Hà (Từ ngày 01/11/2023 đến ngày 30/11/2023) (08/12/2023)
- Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (08/12/2023)
- Công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng (08/12/2023)
- công khai danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp (27/11/2023)
- Về việc công khai thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Hải Dương (09/11/2023)
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Thanh Hà năm 2023 (12/09/2023)
- Kết quả thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn huyện Thanh Hà (Từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/8/2023)(05/09/2023)
- Chủ tịch UBND huyện kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính(29/08/2023)
- Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã, huyện Thanh Hà(29/08/2023)
- Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Thanh Hà (Thay thế Thông báo số 18/TB-UBND ngày 21/4/2023)(28/08/2023)
++ THÔNG BÁO
+ Kết quả thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn huyện Thanh Hà (Từ ngày 01/11/2023 đến ngày 30/11/2023)
+ Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
+ Công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng
+ Về việc điều chỉnh hành trình tuyến xe buýt số 02 (Hải Dương – Thanh Hà)
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023
Lịch làm việc
Thông báo mời họp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
Kết quả Giải quyết TTHC Huyện
Theo dõi trực tuyến tình hình giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu kiểm tra dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 tại huyện
- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đối thoại với thanh niên trên địa bàn huyện
- Lãnh đạo Huyện thăm gia đình các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông
- Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện Thanh Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
- Thanh Hà nỗ lực nâng cao chỉ số Cải cách hành chính
- Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV
- Thanh Hà tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm 2023
- Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Đồng chí Lưu Văn Bản, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh làm việc tại huyện Thanh Hà
- Tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI
- Khánh thành cầu Quang Thanh, cầu Dinh nối TP. Hải Phòng và tỉnh Hải Dương
- Thanh Hà nhiều đổi thay sau xây dựng nông thôn mới
- Thanh Hà ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài
- Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Mạnh kiểm tra các chốt phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
- Điển hình đảm bảo an ninh trật tự, ATGT ở Thanh Hà
- Thanh Hà đổi thay sau 10 xây dựng nông thôn mới
- Thanh Hà quy vùng trồng ổi xuất khẩu
- Thanh Hà nhiều hộ thu hoạch rươi cho thu nhập cao
- Thanh Hà đạt chuẩn nông thôn mới
- Thanh Hà triển khai khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022
- Thanh Hà đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông
- Lãnh đạo huyện kiểm tra sản xuất nông nghiệp
- Thanh Hà chủ động ứng phó dịch Covid 19 khi F0 tăng cao
- Chấp thuận đầu tư Dự án nút giao cao tốc HN HP huyện Thanh Hà
- Thanh Hà quan tâm đầu tư hạ tầng thương mại nông thôn mới
- Thanh Hà chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất dự án khu dân cư phía Bắc
- Huyện nhà hoàn thành việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng khu dân cư phía Bắc thị trấn Thanh Hà
- Thanh Hà dấu ấn 10 năm bứt phá và phát triển
- Thanh Hà tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón Bằng công nhận huyện Thanh Hà
- Hải Dương xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu
- Vải thiều Thanh Hà lần đầu tiên được trưng bày tại Lễ hội Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản
- Nông dân Thanh Hà trúng trà vải sớm
- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Hà 20 năm đồng hành cùng người nghèo và đối tượng chính sách
- Đồng chí Hoàng Thị Thúy Hà - UV BTV, Phó chủ tịch TT UBND huyện kiểm tra công trình cầu sông Hương
- HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 2026 tiếp xúc cử tri tại huyện Thanh Hà
- Khánh thành cầu Sông Hương Thanh Hà
- Thanh Hà chủ động giám sát và phát triển mã số vùng trồng vải xuất khẩu
- Dấu ấn Xứ Đông - Đền Từ Hạ, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà
- Thanh Hà tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện 2023
- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Hà tổ chức hội nghị lần thứ 14, khóa XXV
- Huyện Thanh Hà tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm vải thiều Thanh Hà năm 2023
- Thường trực Tỉnh ủy về làm việc với BTV huyện ủy Thanh Hà
- Vải sớm Thanh Hà vào mùa thu hoạch
- Đảng bộ Thanh Hà chú trọng xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế
- Vải sớm Thanh Hà được giá, tiêu thụ thuận lợi
- Thanh Hà Phát động Tháng hành động vì trẻ em và ngày hội vào hè năm 2023
- Tăng lượng vải xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và Australia
- Doanh nghiệp Nhật Bản trải nghiệm vùng vải Thanh Hà
- Nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân tiêu thụ vải thiều Thanh Hà
- Công bố xuất khẩu Vải thiều và sự kiện "Vải thiều Thanh Hà bay cùng thực khách"
- Vải thiều Thanh Hà tiêu thụ nhiều ở chợ dân sinh
- Trải nghiệm du lịch sinh thái tại Thanh Hà
- Hội đồng nhân dân huyện khóa XX tổ chức thành công kỳ họp thứ 9 kỳ họp chuyên đề
- Thanh Hà sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQTW
- Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN triển khai Kế hoạch PCTT&TKCN, các phương án bảo vệ trọng điểm, ứng phó với ...
- Hội đồng nhân dân huyện khóa XX tổ chức thành công kỳ họp thứ 10 Kỳ họp thường lệ
- Thanh Hà nỗ lực thoát "đội sổ" về cải cách hành chính
- Huyện Thanh Hà thu hơn 1.100 tỷ đồng từ vải thiều
- Thanh Hà tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ
- Huyện Thanh Hà tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác cải cách hành chính
- Khối thi đua 12 huyện, thị xã, thành phố sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023
- Huyện Thanh Hà tổng kết năm học 2022 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 2024
- Phóng sự Đảng bộ huyện Thanh Hà một nhiệm kỳ nhìn lại để đi tới
- Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Hà lần thứ XXV
- Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Hà
- Thanh Hà: Nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
- BigC Việt Nam dự kiến thu mua khoảng 500 tấn vải Thanh Hà
- Khám phá quê hương vải thiều
- Thanh Hà, công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện theo đúng tiến độ
- Thanh Hà chủ động thu hoạch và tiêu thụ vải trong bối cảnh dịch bệnh
- Khai mạc phiên chợ quảng bá, tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản, thực phẩm an toàn tại Hà Nội năm 2020
- Thanh Hà chủ động phòng chống dịch bệnh
- Thu hồi, bàn giao nhà máy nước sạch Phượng Hoàng
- Trung Quốc "thèm" vải thiều Việt Nam nhưng ngại… khâu vận chuyển_VTV16
- Thanh Hà liên tiếp phát hiện các vụ khai thác cát trái phép
- Thanh Hà, giờ đầu thực hiện cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
- Chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa chào xuân mới Canh Tý 2020
- Thanh Hà công bố quyết định thành lập Đảng bộ các xã Thanh Quang, An Phượng
- Thanh Hà kiên quyết xử lý vi phạm đê điều
- Thanh Hà đồng loạt ra quân làm thủy lợi đông xuân
- Thanh Hà nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức
- Thanh Hà triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp
- Thanh Hà sẵn sàng cho năm học mới
- Thanh Hà tăng cường quản lý ngân sách địa phương
- Sạch hay bẩn: Vải Thiều Thanh
- Mê mẩn du lịch Đồng Mẩn
- Hải Dương: Nâng cao chất lượng vải Thanh Hà, đẩy mạnh xuất khẩu
- Vải sớm Thanh Hà hiệu quả kinh tế cao
- Ngày hội vải thiều Thanh Hà năm 2019
- Vải thiều Thanh Hà Hải Dương, hướng đi phát triển bền vững
- Định hướng phát triển du lịch Thanh Hà
- Thanh Hà tập trung thi công các công trình trọng điểm
- Nông dân phấn khởi vì vải sớm được giá
- Chạm tay vào cây vải tổ 200 năm ở Hải Dương
- Thanh Hà triển khai tổng điều tra dân số
- Thanh Hà tăng cường quản lý đất bãi ven sông
- Thanh Hà đẩy mạnh làm theo gương Bác gắn với phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên
- Ngon - Sạch ba miền Ổi Thanh Hà
- Thanh Hà đầu tư cơ sở vật chất cho năm học mới
- Trường Mầm non xã Thanh Lang đón bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia
- Ngành bưu điện viễn thông diễn tập trong đảm bảo tác chiến phòng thủ huyện
- Ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc – Cơ hội cho nông sản Việt hội nhập quốc tế
- Các đồng chí lãnh đạo huyện Thanh Hà, thăm và tặng quà các gia đình chính sách
- Thanh Hà tích cực phòng chống úng
- Thanh Hà diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
- Thanh Hà tâp huấn kỹ thuật hộ đê phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
- Tuần lễ vải thiều Thanh Hà – Hải Dương tại Hà Nội
- 7-7 Hội nghị lần thứ 21 BCH Đảng bộ huyện Thanh Hà khoá XXIV
- Hải Dương Xuất khẩu 1 000 tấn vải sang Mỹ, Úc, EU
- Saigon Co op đưa đặc sản vải thiều 'Nam tiến'
- Tổ chức tuần lễ vải thiều chính hiệu tại Hà Nội
- Thanh Hà lịm ngọt vải thiều
- Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra du lịch sinh thái và kiểm tra tiêu thụ vải tại Thanh Hà
- Lễ hội vải thiều Thanh Hà năm 2018
- Duy trì chỉ dẫn địa lý vải thiều Thanh Hà
- Hải Dương sẵn sàng cho Lễ hội vải thiều Thanh Hà 2018
- Tổ chức Lễ hội kết nối người sản xuất và người kinh doanh vải thiều
- Phóng sự Thanh Hà 20 năm tái lập
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Lịch tiếp dân
Thông tin Quy hoạch
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán, dự toán ngân sách
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 124
Hôm nay 642
Tháng này: 553,489
Tất cả: 8,166,607
THƯ VIỆN ẢNH