THÔNG BÁO
Công văn về việc v tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 và trong thời gian tới

Thực hiện Công văn 2083/STNMT-KS ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và bảo vệ khoáng sản, tài sản của nhà nước và nhân dân, tăng cường xử lý tình trạng khai khoáng sản trái phép trên địa bàn. UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Công an huyện

- Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, Đoàn kiểm tra liên ngành, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phân công lãnh đạo và cán bộ phụ trách, đảm bảo việc tiếp nhận thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ, kịp thời xử lý hoặc phối hợp xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

- Ngăn chặn, bắt giữ xử lý nghiêm các đối tượng khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép và việc mua bán, vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp. Xem xét đề xuất đưa ra đưa ra xử lý hình sự với các đối tượng có biểu hiện bảo kê theo kiểu xã hội đen’’ trong các hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trái phép.

- Phối hợp với Công an các huyện, thành phố giáp ranh tăng cường kiểm tra, đấu tranh, xử lý các hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ khoáng sản trái phép tại khu vực giáp ranh.

- Báo cáo Công an tỉnh hỗ trợ nghiệp vụ, lực lượng trong việc giải tỏa, cử các điểm nóng về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện (nếu có).

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính, hoàn thiện hồ sơ trình người có thẩm quyền và hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh khoáng sản trái phép.

- Phối hợp với các ngành của tỉnh, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo phương án đã được duyệt.

3. Hạt Quản lý đê Thanh Hà

- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành, tăng cường kiểm tra, phát hiện các đối tượng có hành vi khai thác khoáng sản trái phép, phối hợp tham mưu xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện các bến, bãi, dự án, công trình vi phạm Luật đê điều, Luật phòng chống thiên tai, các trường hợp có nguy cơ mất an toàn cho hệ thống đê điều, kiến nghị xử lý kịp thời.

- Phối hợp với UBND các xã rà soát, thống kê các bến bãi, lập biên bản vi phạm đối với các hành vi lập bến, bãi trái phép, đề xuất biện pháp xử lý vi phạm.

4. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Thanh Hà

- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành, tăng cường kiểm tra, phát hiện các đối tượng có hành vi khai thác khoáng sản trái phép, phối hợp tham mưu xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trên các tuyến sông, kênh, mương nội đồng.

- Phối hợp với UBND các xã kiểm tra, phát hiện các vi phạm Luật phòng chống thiên tai, các trường hợp có nguy cơ mất an toàn công trình thủy lợi, kiến nghị xử lý kịp thời.

5. Đài Phát thanh huyện

Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành, tăng cường thời lượng phát sóng, thông tin tuyên truyền phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường, thương mại, đê điều, giao thông, thủy lợi, pháp luật khác có liên quan; các chủ trương chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về phòng, chống, kiểm tra, xử lý khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện; lên án những cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm, kịp thời nêu gương cá nhân, tập thể làm tốt công tác quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản, đê điều... trên địa bàn.

6. UBND các xã, thị trấn

- Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày
29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 4763/UBND-VP ngày 29/12/2020; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 15/11/2021 của Tỉnh uỷ Hải Dương về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh”
.

- Tuyên truyền phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường, đê điều, giao thông, thủy lợi, pháp luật khác có liên quan; các chủ trương chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về phòng, chống, kiểm tra, xử lý khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ khoáng sản trái phép trên địa bàn, lên án những cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm, kịp thời nêu gương cá nhân, tập thể làm tốt công tác quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản, đê điều... trên đài truyền thanh cấp xã.

- Vận động nhân dân tham gia tích cực trong công tác phòng, chống các hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ khoáng sản trái phép.

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa UBND các xã giáp ranh để kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ khoáng sản trái phép.

- Tăng cường công tác quản lý bến, bãi; công bố công khai quy hoạch bến, bãi đã được phê duyệt; kiểm tra các bến, bãi trên địa bàn, kiên quyết giải tỏa các bến, bãi hoạt động không phép, xử lý nghiêm các bến, bãi có phép nhưng không chấp hành các quy định của giấy phép, hoạt động vi phạm Luật đê điều. Đối với các bến, bãi không chấp hành, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế theo quy định.

- Rà soát hợp đồng thuê đất công ích, kiên quyết thanh lý hợp đồng đối với các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, tập kết vật liệu, xây dựng công trình, vật kiến trúc vi phạm các quy định về tài nguyên, môi trường, đê điều và phòng chống lụt bão.

- Lập danh sách các trường hợp có tầu, thuyền, máy xúc, phương tiện khai thác, vận chuyển khoáng sản. Yêu cầu các các chủ tầu, thuyền, máy xúc, phương tiện, bến, bãi, các công trình, dự án, nhà máy gạch tuynel trên địa bàn ký cam kết không khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ khoáng sản trái phép.

- Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc để hoạt động khai thác khoáng sản, kinh doanh bến, bãi trái phép, không phép diễn ra trên địa bàn; xử lý dứt điểm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ khoáng sản trái phép.

- Huy động lực lượng, tổ chức ngăn chặn, giải tỏa, bắt giữ, xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND huyện để chỉ đạo giải quyết. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các đoàn kiểm tra của huyện, của tỉnh tổ chức lực lượng ngăn chặn, bắt giữ, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm bị tạm giữ theo quy định.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để xảy ra điểm nóng, phức tạp về tình trạng khai thác, mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ khoáng sản trái phép gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo UBND huyện để xem xét giải quyết./.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm: Công văn số 657/UBND-TNMT

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Thanh Hà năm 2023  (03/01/2024)
- Về việc điều chỉnh hành trình tuyến xe buýt số 02 (Hải Dương – Thanh Hà) (30/11/2023)
- Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa Đông (25/10/2023)
- Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Gia đình ông Mạc Văn Luyên) (25/10/2023)
- Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào các cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối Đảng tỉnh Hải Dương năm 2023 (02/10/2023)
- Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Hà năm 2023(10/08/2023)
- Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01/08/2023)
- Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(25/07/2023)
- Thông báo về kết quả giải quyết vụ việc khiếu kiện của 8 công dân thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế liên quan đến thu hồi đất thực hiện Dự án Khu dân cư phía Bắc thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà(20/07/2023)
- CÔNG ĐIỆN về việc ứng phó với cơn bão số 1 và mưa lũ sau bão trên địa bàn huyện Thanh Hà(17/07/2023)
++ THÔNG BÁO
+ Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã, huyện Thanh Hà
+ Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn huyện Thanh Hà
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 19/02/2024 đến ngày 23/02/2024
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 29/01/2024 đến ngày 02/02/2024
+ V/v công khai Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lịch làm việc
Thông báo mời họp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
Kết quả Giải quyết TTHC Huyện
Theo dõi trực tuyến tình hình giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Huyện Thanh Hà giao lưu, gặp mặt, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024
- Ủy ban MTTQ huyện trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hai hộ nghèo tại huyện
- Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
- Huyện ủy Thanh Hà tổng kết công tác giao ban bí thư chi bộ thôn, khu dân cư năm 2023 triển khai...
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND huyện Thanh Hà
- Hội nghị tiếp xúc giữa đại diện cử tri của 7 xã khu Hà Bắc với Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện
- Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Hà khóa XXV tổ chức Hội nghị lần thứ 17
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu kiểm tra dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 tại huyện
- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đối thoại với thanh niên trên địa bàn huyện
- Tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI
- Khánh thành cầu Quang Thanh, cầu Dinh nối TP. Hải Phòng và tỉnh Hải Dương
- Thanh Hà nhiều đổi thay sau xây dựng nông thôn mới
- Thanh Hà ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài
- Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Mạnh kiểm tra các chốt phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
- Điển hình đảm bảo an ninh trật tự, ATGT ở Thanh Hà
- Thanh Hà đổi thay sau 10 xây dựng nông thôn mới
- Thanh Hà quy vùng trồng ổi xuất khẩu
- Thanh Hà nhiều hộ thu hoạch rươi cho thu nhập cao
- Thanh Hà đạt chuẩn nông thôn mới
- Thanh Hà triển khai khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022
- Thanh Hà đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông
- Lãnh đạo huyện kiểm tra sản xuất nông nghiệp
- Thanh Hà chủ động ứng phó dịch Covid 19 khi F0 tăng cao
- Chấp thuận đầu tư Dự án nút giao cao tốc HN HP huyện Thanh Hà
- Thanh Hà quan tâm đầu tư hạ tầng thương mại nông thôn mới
- Thanh Hà chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất dự án khu dân cư phía Bắc
- Huyện nhà hoàn thành việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng khu dân cư phía Bắc thị trấn Thanh Hà
- Thanh Hà dấu ấn 10 năm bứt phá và phát triển
- Thanh Hà tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón Bằng công nhận huyện Thanh Hà
- Hải Dương xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu
- Vải thiều Thanh Hà lần đầu tiên được trưng bày tại Lễ hội Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản
- Nông dân Thanh Hà trúng trà vải sớm
- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Hà 20 năm đồng hành cùng người nghèo và đối tượng chính sách
- Đồng chí Hoàng Thị Thúy Hà - UV BTV, Phó chủ tịch TT UBND huyện kiểm tra công trình cầu sông Hương
- HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 2026 tiếp xúc cử tri tại huyện Thanh Hà
- Khánh thành cầu Sông Hương Thanh Hà
- Thanh Hà chủ động giám sát và phát triển mã số vùng trồng vải xuất khẩu
- Dấu ấn Xứ Đông - Đền Từ Hạ, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà
- Thanh Hà tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện 2023
- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Hà tổ chức hội nghị lần thứ 14, khóa XXV
- Huyện Thanh Hà tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm vải thiều Thanh Hà năm 2023
- Thường trực Tỉnh ủy về làm việc với BTV huyện ủy Thanh Hà
- Vải sớm Thanh Hà vào mùa thu hoạch
- Đảng bộ Thanh Hà chú trọng xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế
- Vải sớm Thanh Hà được giá, tiêu thụ thuận lợi
- Thanh Hà Phát động Tháng hành động vì trẻ em và ngày hội vào hè năm 2023
- Tăng lượng vải xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và Australia
- Doanh nghiệp Nhật Bản trải nghiệm vùng vải Thanh Hà
- Nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân tiêu thụ vải thiều Thanh Hà
- Công bố xuất khẩu Vải thiều và sự kiện "Vải thiều Thanh Hà bay cùng thực khách"
- Vải thiều Thanh Hà tiêu thụ nhiều ở chợ dân sinh
- Trải nghiệm du lịch sinh thái tại Thanh Hà
- Hội đồng nhân dân huyện khóa XX tổ chức thành công kỳ họp thứ 9 kỳ họp chuyên đề
- Thanh Hà sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQTW
- Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN triển khai Kế hoạch PCTT&TKCN, các phương án bảo vệ trọng điểm, ứng phó với ...
- Hội đồng nhân dân huyện khóa XX tổ chức thành công kỳ họp thứ 10 Kỳ họp thường lệ
- Thanh Hà nỗ lực thoát "đội sổ" về cải cách hành chính
- Huyện Thanh Hà thu hơn 1.100 tỷ đồng từ vải thiều
- Thanh Hà tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ
- Huyện Thanh Hà tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác cải cách hành chính
- Khối thi đua 12 huyện, thị xã, thành phố sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023
- Huyện Thanh Hà tổng kết năm học 2022 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 2024
- Đồng chí Lưu Văn Bản, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh làm việc tại huyện Thanh Hà
- Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Thanh Hà tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm 2023
- Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV
- Thanh Hà nỗ lực nâng cao chỉ số Cải cách hành chính
- Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện Thanh Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
- Lãnh đạo Huyện thăm gia đình các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông
- Phóng sự Đảng bộ huyện Thanh Hà một nhiệm kỳ nhìn lại để đi tới
- Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Hà lần thứ XXV
- Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Hà
- Thanh Hà: Nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
- BigC Việt Nam dự kiến thu mua khoảng 500 tấn vải Thanh Hà
- Khám phá quê hương vải thiều
- Thanh Hà, công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện theo đúng tiến độ
- Thanh Hà chủ động thu hoạch và tiêu thụ vải trong bối cảnh dịch bệnh
- Khai mạc phiên chợ quảng bá, tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản, thực phẩm an toàn tại Hà Nội năm 2020
- Thanh Hà chủ động phòng chống dịch bệnh
- Thu hồi, bàn giao nhà máy nước sạch Phượng Hoàng
- Trung Quốc "thèm" vải thiều Việt Nam nhưng ngại… khâu vận chuyển_VTV16
- Thanh Hà liên tiếp phát hiện các vụ khai thác cát trái phép
- Thanh Hà, giờ đầu thực hiện cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
- Chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa chào xuân mới Canh Tý 2020
- Thanh Hà công bố quyết định thành lập Đảng bộ các xã Thanh Quang, An Phượng
- Thanh Hà kiên quyết xử lý vi phạm đê điều
- Thanh Hà đồng loạt ra quân làm thủy lợi đông xuân
- Thanh Hà nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức
- Thanh Hà triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp
- Thanh Hà sẵn sàng cho năm học mới
- Thanh Hà tăng cường quản lý ngân sách địa phương
- Sạch hay bẩn: Vải Thiều Thanh
- Mê mẩn du lịch Đồng Mẩn
- Hải Dương: Nâng cao chất lượng vải Thanh Hà, đẩy mạnh xuất khẩu
- Vải sớm Thanh Hà hiệu quả kinh tế cao
- Ngày hội vải thiều Thanh Hà năm 2019
- Vải thiều Thanh Hà Hải Dương, hướng đi phát triển bền vững
- Định hướng phát triển du lịch Thanh Hà
- Thanh Hà tập trung thi công các công trình trọng điểm
- Nông dân phấn khởi vì vải sớm được giá
- Chạm tay vào cây vải tổ 200 năm ở Hải Dương
- Thanh Hà triển khai tổng điều tra dân số
- Thanh Hà tăng cường quản lý đất bãi ven sông
- Thanh Hà đẩy mạnh làm theo gương Bác gắn với phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên
- Ngon - Sạch ba miền Ổi Thanh Hà
- Thanh Hà đầu tư cơ sở vật chất cho năm học mới
- Trường Mầm non xã Thanh Lang đón bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia
- Ngành bưu điện viễn thông diễn tập trong đảm bảo tác chiến phòng thủ huyện
- Ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc – Cơ hội cho nông sản Việt hội nhập quốc tế
- Các đồng chí lãnh đạo huyện Thanh Hà, thăm và tặng quà các gia đình chính sách
- Thanh Hà tích cực phòng chống úng
- Thanh Hà diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
- Thanh Hà tâp huấn kỹ thuật hộ đê phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
- Tuần lễ vải thiều Thanh Hà – Hải Dương tại Hà Nội
- 7-7 Hội nghị lần thứ 21 BCH Đảng bộ huyện Thanh Hà khoá XXIV
- Hải Dương Xuất khẩu 1 000 tấn vải sang Mỹ, Úc, EU
- Saigon Co op đưa đặc sản vải thiều 'Nam tiến'
- Tổ chức tuần lễ vải thiều chính hiệu tại Hà Nội
- Thanh Hà lịm ngọt vải thiều
- Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra du lịch sinh thái và kiểm tra tiêu thụ vải tại Thanh Hà
- Lễ hội vải thiều Thanh Hà năm 2018
- Duy trì chỉ dẫn địa lý vải thiều Thanh Hà
- Hải Dương sẵn sàng cho Lễ hội vải thiều Thanh Hà 2018
- Tổ chức Lễ hội kết nối người sản xuất và người kinh doanh vải thiều
- Phóng sự Thanh Hà 20 năm tái lập
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Lịch tiếp dân
Thông tin Quy hoạch
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán, dự toán ngân sách
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 100
Hôm nay 1,041
Tháng này: 1,675,688
Tất cả: 8,442,526
THƯ VIỆN ẢNH