Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch
Thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Thanh Hà, giai đoạn 2023-2025

Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xãKết luận số 48-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; Chỉ thị số 43-CT/TU, ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030; Kế hoạch số 2985/KH-UBND ngày 11/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Thanh Hà, giai đoạn 2023 - 2025 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, của huyện, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị và chính quyền địa phương các cấp; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dândư luận xã hội trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (đơn vị hành chính viết tắt là ĐVHC).

- Xác định rõ lộ trình sắp xếp các ĐVHC cấp xã, các công việc phải thực hiện trong từng năm của giai đoạn 2023-2025, bảo đảm phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và Nghị quyết số 117/NQ-CP;

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành của huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và cơ quan có liên quan trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành việc sắp xếp ĐVHC cấp xã và trách nhiệm của các phòng, ban, ngành của huyện, UBND cấp xã nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và Nghị quyết số 117/NQ-CP bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, chất lượng và hiệu quả.

- Việc sắp xếp ĐVHC cấp xã phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; gắn với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các phòng, ban, ngành của huyện, UBND cấp xã; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện.

- Các phòng, ban, ngành của huyện căn cứ các quy định của Đảng, nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công tại Kế hoạch này, tiến hành rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền kịp thời hướng dẫn, tổ chức thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

II. NỘI DUNG CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Nguyên tắc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, cụ thể:

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã.

b) Việc sắp xếp ĐVHC cấp xã phải tuân thủ Hiến pháp, thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

c) Việc sắp xếp ĐVHC cấp xã phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị hoặc các quy hoạch khác có liên quan.

d) Chú trọng, cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội.

đ) Chú trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất cao về chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã; tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

e) Gắn việc sắp xếp ĐVHC cấp xã với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giải quyết chế độ, chính sách hợp lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ đặc thù đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp.

2. Lộ trình thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã

a) Năm 2023

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương; Chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh, trong đó cần coi trọng công tác chính trị tư tưởng, thuyết phục, vận động tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.

- Tiến hành rà soát tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số ĐVHC cấp xã theo Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15; xác định ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp theo Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và Nghị quyết số 117/NQ-CP để dự kiến phương án sắp xếp.

- Tiến hành việc xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp theo quy định trên địa bàn huyện, thực hiện các trình tự thủ tục báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện, Sở Nội vụ tỉnh, UBND tỉnh theo quy định về sắp xếp ĐVHC cấp xã. Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp ĐVHC phù hợp với thực tiễn địa phương (kể cả các ĐVHC đã đảm bảo tiêu chuẩn) để giảm số lượng ĐVHC, tăng quy mô của từng ĐVHC, giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới ĐVHC, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân.

b) Năm 2024

- Hoàn thành việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo Kế hoạch, ĐVHC mới sau sắp xếp chính thức hoạt động từ ngày 01/7/2024.

- Tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

- Tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp xã đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021; giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

- Sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

- Thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

- Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

c) Năm 2025

- Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 (trong đó có những ĐVHC hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025).

- Tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 ở những ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

- Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

- Hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

- Triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

- Sơ kết việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

3. Các bước tiến hành

3.1. Tổ chức quán triệt, triển khai

UBND huyện tổ chức các hội nghị để quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện về sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025 (Thời gian, tháng 9/2023).

3.2. Xây dựng Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

- Tổ chức rà soát tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số ĐVHC cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định; ĐVHC cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định để dự kiến phương án sắp xếp.

- Hoàn thành việc xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025; Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 (theo mẫu Phụ lực 1, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15) báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Sở Nội vụ tỉnh và UBND tỉnh Hải Dương (thời gian trước ngày 25/8/2023).

3.3. Xây dựng đề án

- Căn cứ Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023 - 2025 đã được các cấp có thẩm quyền cho ý kiến; UBND huyện xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025 (theo mẫu Phụ lục 2, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15) báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Sở Nội vụ tỉnh và UBND tỉnh Hải Dương (trước ngày 15/10/2023).

- Phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh tổ chức rà soát những nội dung cơ bản Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện đã xây dựng; chỉ đạo cơ quan chuyên môn đăng tải những tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến của cử tri lên cổng thông tin điện tử của huyện và niêm yết tại trụ sở UBND các xã, thị trấn các điểm sinh hoạt cộng đồng thôn, khu dân cư tại các xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp (trước ngày 15/10/2023).

3.4. Tổ chức lập, niêm yết danh sách cử tri và lấy ý kiến của cử tri

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc phạm vi sắp xếp tiến hành việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo quy định; in phiếu lấy ý kiến cử tri; đồng thời, tập trung, tăng cường chỉ đạo việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận của cử tri trên địa bàn rồi mới tổ chức lấy ý kiến của cử tri.

Tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn ĐVHC cấp xã liên quan Đề án: Trình tự, thủ tục tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC.

Trường hợp kết quả lấy ý kiến cử tri chưa đạt trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn ĐVHC cấp xã liên quan đề án sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp xã thì Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động cử tri và căn cứ tình hình thực tiễn để tổ chức lấy ý kiến cử tri lần thứ 2. Trường hợp lấy ý kiến cử tri lần thứ 2 vẫn chưa đạt trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn ĐVHC cấp xã liên quan đề án sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp xã thì Ủy ban nhân dân huyện báo cáo UBND tỉnh đề xuất thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã này trong giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời cấp ủy, chính quyền cấp xã có liên quan tổ chức kiểm điểm, đánh giá rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án.

Về thời gian niêm yết danh sách cử tri và thời gian lấy ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri trước ngày 15/10/2023; hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri trước ngày 20/11/2023.

3.5. Tổ chức thông qua hội đồng nhân dân các cấp về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

a) Đối với cấp xã:

- Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến của cử tri, nếu có trên 50% số cử tri đồng ý, thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thiện hồ sơ, trình hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét thông qua những nội dung cơ bản của đề án liên quan đến đơn vị mình và báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 25/11/2023.

b) Đối với cấp huyện:

Trên cơ sở hồ sơ hoàn thiện của các xã, thị trấn, Ủy ban nhân dân huyện hoàn thiện hồ sơ, Đề án, tổng hợp báo cáo trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét thông qua; sau đó hoàn thiện hồ sơ, đề án và trình Sở Nội vụ thẩm định để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/11/2023.

3.6. Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị sau khi thành lập đơn vị hành chính

Chậm nhất không quá 30 ngày sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các địa phương tổ chức lễ công bố Nghị quyết; kiện toàn, sắp xếp xong tổ chức bộ máy các cơ quan của đơn vị hành chính mới.

4. Về kinh phí thực hiện

- Do ngân sách nhà nước tỉnh bố trí theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, các tiêu chuẩn, định mức chi hiện hành có liên quan đến các nội dung chi của việc sắp xếp để bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ sắp xếp ĐVHC cấp xã.

5. Về kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí sắp xếp và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách

UBND huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện thực hiện rà soát thống kê cụ thể số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đối với các xã thuộc diện sắp xếp và tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện đến thời điểm 30/6/2023 để phục vụ cho việc dự kiến Phương án sắp xếp khi có hướng dẫn cụ thể của tỉnh:

- Trên cơ sở hướng dẫn của tỉnh và đảm bảo nguyên tắc của Trung ương quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chậm nhất là 05 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành thì số lượng cán bộ, công chức ở đơn vị hành chính mới đảm bảo theo quy định.

- Tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại các ĐVHC mới đảm bảo lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại ĐVHC mới; đồng thời lập phương án giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức người hoạt động không chuyên trách dôi dư theo các chế độ của Trung ương và hướng dẫn của tỉnh. Hoàn thành chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày Nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC có hiệu lực thi hành.

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện việc sắp xếp số lượng cán bộ, công chức ĐVHC xã mới được thành lập gắn với thực hiện tinh giản biên chế để đảm bảo số lượng theo lộ trình quy định trong thời gian 05 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành thì số lượng cán bộ, công chức ở đơn vị hành chính mới đảm bảo theo quy định. Việc thực hiện phải bám sát và đồng bộ với lộ trình kiện toàn về tổ chức bộ máy cấp ủy, chính quyền ở địa phương khi tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031.

6. Gắn việc sắp xếp ĐVHC cấp xã với việc chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp, nhập các đơn vị cơ sở giáo dục, y tế

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp tiến hành xây dựng đề án sáp nhập các trường học cùng cấp trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã mới sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành.

7. Về việc đặt tên ĐVHC cấp xã và phương án sử dụng trụ sở làm việc của ĐVHC mới.

7.1. Việc đặt tên cho đơn vị hành chính mới sau khi thực hiện sắp xếp: Trên cơ sở coi trọng yếu tố lịch sử, Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận thống nhất với Đảng ủy các xã, thị trấn có liên quan lựa chọn tên ĐVHC mới cho phù hợp để đưa vào Đề án và thông qua HĐND các cấp.

7.2. Về phương án lựa chọn, bố trí trụ sở làm việc của ĐVHC mới: Do Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận thống nhất với Đảng ủy cấp xã có liên quan; trước mắt sử dụng trụ sở cũ của một trong các ĐVHC thực hiện sắp xếp; UBND huyện có kế hoạch chỉ đạo việc cải tạo, sửa chữa để sau khi ĐVHC mới được thành lập thuận lợi cho cán bộ, công chức làm việc và liên hệ giao dịch của nhân dân; đồng thời có phương án quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của ĐVHC cũ cho phù hợp, hiệu quả.

Rà soát, thực hiện phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng các trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện sắp xếp đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát tài sản, đất đai khi đưa vào khai thác, sử dụng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo:

1.1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt tình hình dư luận xã hội; xây dựng đề cương tuyên truyền, bản tin nội bộ để hướng dẫn cơ sở trong công tác tuyên truyền.

1.2. Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Huyện ủy lập phương án, hướng dẫn, kiện toàn, sắp xếp bộ máy các tổ chức đảng ở cấp xã khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính; Chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ thực hiện rà soát đội ngũ cán bộ, dự kiến, đề xuất, tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị hành chính cấp xã mới, bố trí đội ngũ cán bộ cấp xã trình cấp có thẩm quyền quyết định; phối hợp đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách khi sắp xếp các ĐVHC cấp xã.

1.3. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời những thắc mắc, khiếu nại liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo thẩm quyền; hướng dẫn các các đơn vị hành chính cấp xã mới kiện toàn bộ máy Ủy ban Kiểm tra của cơ sở.

1.4. Ban Dân vận Huyện ủy hướng dẫn, chỉ đạo công tác nắm bắt tình hình, phối hợp tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dândư luận xã hội trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

1.5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện: Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân nâng cao nhận thức và ủng hộ, tích cực tham gia thực hiện chủ trương của trung ương, của tỉnh, của huyện về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc kiện toàn tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã sau khi sáp nhập; Phối hợp với Đảng ủy các xã kiện toàn tổ chức, cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội các đơn vị hành chính cấp xã mới.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan

2.1. Phòng Nội vụ huyện

- Là cơ quan thường trực, có trách nhiệm tham mưu UBND huyện xây dựng Phương án, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 (theo mẫu Phụ lục 2, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15); ban hành văn bản hướng dẫn chỉ đạo, tổ chức hội nghị triển khai và thực hiện các công việc liên quan đến sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện;

- Tham mưu, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để UBND các xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ; tổ chức thẩm định theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo thời gian, tiến độ theo kế hoạch; định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. Lập dự toán kinh phí thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện báo cáo UBND huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định.

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét thông qua những nội dung cơ bản của Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị hành chính cấp xã mới, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trình cấp có thẩm quyền quyết định; phối hợp đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách khi sắp xếp các ĐVHC cấp xã.

- Hướng dẫn các xã, thị trấn về trình tự, thủ tục tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC.

- Hướng dẫn các cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức diện dôi dư của các xã sau khi thực hiện sắp xếp.

2.2. Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt, thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương; Chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy; Kế hoạch và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của UBND tỉnh, Kế hoạch của UBND huyện về triển khai thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và thực hiện các công việc liên quan đến sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện;

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyên trên Cổng thông tin điện tử của huyện về triển khai thực hiện Đề án, Kế hoạch thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã .

2.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

- Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí cấp huyện, cấp xã trong quá trình triển khai thực hiện Đề án; kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi không tham gia công tác; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện quản lý và bàn giao tài sản, tài chính và thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện phương án xử lý tài sản, trụ sở làm việc tại các ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp; việc thực hiện quy định về miễn phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp.

- Hướng dẫn việc thực hiện nguồn vốn đầu tư công tại các ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp; quy định về việc hưởng ưu đãi đầu tư, thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư trong trường hợp sắp xếp ĐVHC làm thay đổi về địa giới ĐVHC theo quy định.

2.4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyên báo cáo bổ sung nội dung về sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 trong quy hoạch tỉnh; hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch của các xã, thị trấn theo hướng dẫn của tỉnh đối với các ĐVHC cấp xã thuộc diện thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trong việc quản lý, nâng cấp, đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn đối với các xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp trong quá trình trước, trong và sau khi thực hiện việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã.

2.5. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn, rà soát lại toàn bộ diện tích tự nhiên theo số liệu kiểm kê đất đai của từng ĐVHC thuộc diện sắp xếp, xác định diện tích đất sử dụng của mỗi ĐVHC sau khi sáp nhập;

- Hướng dẫn thực hiện việc cấp, đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các cơ quan, tổ chức cá nhân trên địa bàn các ĐVHC mới.

- Hướng dẫn việc rà soát, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp ĐVHC do thay đổi đường địa giới hành chính và tên gọi của ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp.

2.6. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị hướng dẫn tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về việc sắp xếp ĐVHC cấp xã, thời gian bắt đầu từ khi Kế hoạch này được ban hành cho đến khi tiến hành sơ kết thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

- Tham mưu UBND huyện hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh và thực hiện việc xác định ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp có di tích được công nhận, xếp hạng là di sản văn hóa hoặc di tích lịch sử đảm bảo phù hợp và đúng quy định.

2.7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: Tham mưu UBND huyện hướng dẫn việc thực hiện dự án và các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 – 2030; hướng dẫn việc rà soát, thực hiện các chính sách thuộc lĩnh vực lao động - xã hội và chính sách đối với người có công tại ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp.

2.8. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện: Tham mưu UBND huyện hướng dẫn việc thực hiện các chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại các ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp; hướng dẫn và thực hiện việc công nhận ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp; hướng dẫn thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp theo quy định của pháp luật;

2.9. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện sắp xếp triển khai các nội dung Đề án sắp xếp các trường Mầm non, Phổ thông công lập trên địa bàn huyện Thanh Hà, giai đoạn 2023-2025 đảm bảo đúng lộ trình đề ra;

- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của các trường học ở các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp

2.10. Phòng Tư pháp huyện: Tham mưu UBND huyện hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính; kiểm tra, thẩm định tính pháp lý của hồ sơ, tài liệu có liên quan; hướng dẫn chuyển đổi giấy tờ hộ tịch của Nhân dân do thay đổi đơn vị hành chính cấp xã.

2.11. Phòng Y tế huyện: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện hướng dẫn các xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp trong việc quản lý, sắp xếp cơ sở y tế cấp xã và cán bộ y tế cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện.

2.12. Thanh tra huyện: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện giải quyết, xử lý các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã (nếu có).

2.13. Công an huyện: Hướng dẫn, thực hiện việc thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp; hướng dẫn việc chuyển đổi địa chỉ cư trú của công dân do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp xã sau sắp xếp.

2.14. Đài phát thanh huyện: Có trách nhiệm phối hợp với Phòng Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn xây dựng chuyên trang, chuyên mục thực hiện việc thông tin, tuyên truyền các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương; Chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy; Kế hoạch và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của UBND tỉnh, Kế hoạch của UBND huyện về triển khai thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; nêu những kết quả đạt được, những gương làm tốt và những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai sắp xếp ĐVHC cấp xã, thời gian bắt đầu từ khi Kế hoạch này được ban hành cho đến khi tiến hành sơ kết thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương; Chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy; Kế hoạch và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của UBND tỉnh, Kế hoạch của UBND huyện về triển khai thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025;

- Rà soát, tổng hợp, báo cáo thực trạng cơ sở vật chất; đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc đơn vị mình;

- Tổ chức lập danh sách cử tri và niêm yết tại trụ sở làm việc, các nhà văn hóa thôn, khu dân cư thuộc các xã, thị trấn.

- Tổ chức in phiếu lấy ý kiến cử tri; phát phiếu lấy ý kiến cử tri, đồng thời, tập trung, tăng cường chỉ đạo việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận của cử tri trên địa bàn rồi mới tổ chức lấy ý kiến của cử tri.

- Trình tự, thủ tục tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC.

- Tổng hợp biên bản lấy ý kiến của cử tri; lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri; hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng nhân dân xã xem xét thông qua những nội dung cơ bản của Đề án liên quan đến xã mình và báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện.

- Thực hiện bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất… sau sắp xếp ĐVHC. Tạo điều kiện thuận luận cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở ĐVHC sau khi sắp xếp, chuyển đổi các loại giấy tờ cho Nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Thanh Hà, giai đoạn 2023 - 2025; yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm: Kế hoạch số 96/KH-UBND

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Cấp giấy phép xây dựng cho Ông (bà) Nguyễn Văn Thiều, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (27/11/2023)
- Cấp giấy phép xây dựng cho Ông (bà) Nguyễn Thị Oanh, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (27/11/2023)
- Cấp giấy phép xây dựng cho Ông (bà) Nguyễn Đức Thuấn, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (27/11/2023)
- Cấp giấy phép xây dựng cho Ông (bà) Đỗ Thị Hạnh, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (27/11/2023)
- Cấp giấy phép xây dựng cho Ông (bà) Trần Hữu Hiếu, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (27/11/2023)
- Bản đồ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500, Khu dân cư mới xã Tân Việt, huyện Thanh Hà (03/07/2023)
- Quyết định: Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đến năm 2030(12/05/2023)
- Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/HU ngày 16/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025(08/05/2023)
- Quyết định: Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đến năm 2030(05/05/2023)
- Quyết định: Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đến năm 2030(28/04/2023)
++ THÔNG BÁO
+ Về việc điều chỉnh hành trình tuyến xe buýt số 02 (Hải Dương – Thanh Hà)
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023
+ công khai danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 21/11/2023 đến ngày 24/11/2023
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND huyện và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023
Lịch làm việc
Thông báo mời họp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
Kết quả Giải quyết TTHC Huyện
Theo dõi trực tuyến tình hình giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Lãnh đạo Huyện thăm gia đình các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông
- Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện Thanh Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
- Thanh Hà nỗ lực nâng cao chỉ số Cải cách hành chính
- Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV
- Thanh Hà tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm 2023
- Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Đồng chí Lưu Văn Bản, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh làm việc tại huyện Thanh Hà
- Huyện Thanh Hà tổng kết năm học 2022 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 2024
- Khối thi đua 12 huyện, thị xã, thành phố sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023
- Tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI
- Khánh thành cầu Quang Thanh, cầu Dinh nối TP. Hải Phòng và tỉnh Hải Dương
- Thanh Hà nhiều đổi thay sau xây dựng nông thôn mới
- Thanh Hà ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài
- Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Mạnh kiểm tra các chốt phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
- Điển hình đảm bảo an ninh trật tự, ATGT ở Thanh Hà
- Thanh Hà đổi thay sau 10 xây dựng nông thôn mới
- Thanh Hà quy vùng trồng ổi xuất khẩu
- Thanh Hà nhiều hộ thu hoạch rươi cho thu nhập cao
- Thanh Hà đạt chuẩn nông thôn mới
- Thanh Hà triển khai khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022
- Thanh Hà đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông
- Lãnh đạo huyện kiểm tra sản xuất nông nghiệp
- Thanh Hà chủ động ứng phó dịch Covid 19 khi F0 tăng cao
- Chấp thuận đầu tư Dự án nút giao cao tốc HN HP huyện Thanh Hà
- Thanh Hà quan tâm đầu tư hạ tầng thương mại nông thôn mới
- Thanh Hà chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất dự án khu dân cư phía Bắc
- Huyện nhà hoàn thành việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng khu dân cư phía Bắc thị trấn Thanh Hà
- Thanh Hà dấu ấn 10 năm bứt phá và phát triển
- Thanh Hà tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón Bằng công nhận huyện Thanh Hà
- Hải Dương xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu
- Vải thiều Thanh Hà lần đầu tiên được trưng bày tại Lễ hội Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản
- Nông dân Thanh Hà trúng trà vải sớm
- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Hà 20 năm đồng hành cùng người nghèo và đối tượng chính sách
- Đồng chí Hoàng Thị Thúy Hà - UV BTV, Phó chủ tịch TT UBND huyện kiểm tra công trình cầu sông Hương
- HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 2026 tiếp xúc cử tri tại huyện Thanh Hà
- Khánh thành cầu Sông Hương Thanh Hà
- Thanh Hà chủ động giám sát và phát triển mã số vùng trồng vải xuất khẩu
- Dấu ấn Xứ Đông - Đền Từ Hạ, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà
- Thanh Hà tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện 2023
- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Hà tổ chức hội nghị lần thứ 14, khóa XXV
- Huyện Thanh Hà tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm vải thiều Thanh Hà năm 2023
- Thường trực Tỉnh ủy về làm việc với BTV huyện ủy Thanh Hà
- Vải sớm Thanh Hà vào mùa thu hoạch
- Đảng bộ Thanh Hà chú trọng xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế
- Vải sớm Thanh Hà được giá, tiêu thụ thuận lợi
- Thanh Hà Phát động Tháng hành động vì trẻ em và ngày hội vào hè năm 2023
- Tăng lượng vải xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và Australia
- Doanh nghiệp Nhật Bản trải nghiệm vùng vải Thanh Hà
- Nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân tiêu thụ vải thiều Thanh Hà
- Công bố xuất khẩu Vải thiều và sự kiện "Vải thiều Thanh Hà bay cùng thực khách"
- Vải thiều Thanh Hà tiêu thụ nhiều ở chợ dân sinh
- Trải nghiệm du lịch sinh thái tại Thanh Hà
- Hội đồng nhân dân huyện khóa XX tổ chức thành công kỳ họp thứ 9 kỳ họp chuyên đề
- Thanh Hà sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQTW
- Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN triển khai Kế hoạch PCTT&TKCN, các phương án bảo vệ trọng điểm, ứng phó với ...
- Hội đồng nhân dân huyện khóa XX tổ chức thành công kỳ họp thứ 10 Kỳ họp thường lệ
- Thanh Hà nỗ lực thoát "đội sổ" về cải cách hành chính
- Huyện Thanh Hà thu hơn 1.100 tỷ đồng từ vải thiều
- Thanh Hà tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ
- Huyện Thanh Hà tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác cải cách hành chính
- Phóng sự Đảng bộ huyện Thanh Hà một nhiệm kỳ nhìn lại để đi tới
- Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Hà lần thứ XXV
- Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Hà
- Thanh Hà: Nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
- BigC Việt Nam dự kiến thu mua khoảng 500 tấn vải Thanh Hà
- Khám phá quê hương vải thiều
- Thanh Hà, công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện theo đúng tiến độ
- Thanh Hà chủ động thu hoạch và tiêu thụ vải trong bối cảnh dịch bệnh
- Khai mạc phiên chợ quảng bá, tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản, thực phẩm an toàn tại Hà Nội năm 2020
- Thanh Hà chủ động phòng chống dịch bệnh
- Thu hồi, bàn giao nhà máy nước sạch Phượng Hoàng
- Trung Quốc "thèm" vải thiều Việt Nam nhưng ngại… khâu vận chuyển_VTV16
- Thanh Hà liên tiếp phát hiện các vụ khai thác cát trái phép
- Thanh Hà, giờ đầu thực hiện cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
- Chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa chào xuân mới Canh Tý 2020
- Thanh Hà công bố quyết định thành lập Đảng bộ các xã Thanh Quang, An Phượng
- Thanh Hà kiên quyết xử lý vi phạm đê điều
- Thanh Hà đồng loạt ra quân làm thủy lợi đông xuân
- Thanh Hà nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức
- Thanh Hà triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp
- Thanh Hà sẵn sàng cho năm học mới
- Thanh Hà tăng cường quản lý ngân sách địa phương
- Sạch hay bẩn: Vải Thiều Thanh
- Mê mẩn du lịch Đồng Mẩn
- Hải Dương: Nâng cao chất lượng vải Thanh Hà, đẩy mạnh xuất khẩu
- Vải sớm Thanh Hà hiệu quả kinh tế cao
- Ngày hội vải thiều Thanh Hà năm 2019
- Vải thiều Thanh Hà Hải Dương, hướng đi phát triển bền vững
- Định hướng phát triển du lịch Thanh Hà
- Thanh Hà tập trung thi công các công trình trọng điểm
- Nông dân phấn khởi vì vải sớm được giá
- Chạm tay vào cây vải tổ 200 năm ở Hải Dương
- Thanh Hà triển khai tổng điều tra dân số
- Thanh Hà tăng cường quản lý đất bãi ven sông
- Thanh Hà đẩy mạnh làm theo gương Bác gắn với phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên
- Ngon - Sạch ba miền Ổi Thanh Hà
- Thanh Hà đầu tư cơ sở vật chất cho năm học mới
- Trường Mầm non xã Thanh Lang đón bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia
- Ngành bưu điện viễn thông diễn tập trong đảm bảo tác chiến phòng thủ huyện
- Ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc – Cơ hội cho nông sản Việt hội nhập quốc tế
- Các đồng chí lãnh đạo huyện Thanh Hà, thăm và tặng quà các gia đình chính sách
- Thanh Hà tích cực phòng chống úng
- Thanh Hà diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
- Thanh Hà tâp huấn kỹ thuật hộ đê phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
- Tuần lễ vải thiều Thanh Hà – Hải Dương tại Hà Nội
- 7-7 Hội nghị lần thứ 21 BCH Đảng bộ huyện Thanh Hà khoá XXIV
- Hải Dương Xuất khẩu 1 000 tấn vải sang Mỹ, Úc, EU
- Saigon Co op đưa đặc sản vải thiều 'Nam tiến'
- Tổ chức tuần lễ vải thiều chính hiệu tại Hà Nội
- Thanh Hà lịm ngọt vải thiều
- Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra du lịch sinh thái và kiểm tra tiêu thụ vải tại Thanh Hà
- Lễ hội vải thiều Thanh Hà năm 2018
- Duy trì chỉ dẫn địa lý vải thiều Thanh Hà
- Hải Dương sẵn sàng cho Lễ hội vải thiều Thanh Hà 2018
- Tổ chức Lễ hội kết nối người sản xuất và người kinh doanh vải thiều
- Phóng sự Thanh Hà 20 năm tái lập
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Lịch tiếp dân
Thông tin Quy hoạch
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán, dự toán ngân sách
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 52
Hôm nay 1,365
Tháng này: 541,279
Tất cả: 8,154,397
THƯ VIỆN ẢNH